Vilkår og Betingelser for Databehandling

Disse Vilkår og Betingelser for Databehandling (“Betingelser for Databehandling”) finder anvendelse på Behandling af Personoplysninger foretaget af den KYOCERA Document Solutions virksomhed (“KYOCERA”), der er beliggende i det land, hvor Kunden er etableret i forhold til de tjenesteydelser, som er fastlagt i Bilag 1 til disse Betingelser for Databehandling. En liste over de relevante KYOCERA Document Solutions virksomheder er vedlagt som Bilag 3.

I tilfælde af, at din virksomhed ikke har bestilt en eller flere af de Tjenesteydelser som er fastlagt i Bilag 1, finder disse Betingelser for Databehandling ikke anvendelse på disse tjenesteydelser.

 

Disse Betingelser for Databehandling anvendes som bindende kontrakt i henhold til Artikel 28 stk. 3 i GDPR og fastsætter genstanden for og varigheden af Behandlingen, Behandlingens karakter og formål, typen af Personoplysninger og Kategorierne af Registrerede samt den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder og er suppleret med de vilkår og betingelser, der er anført i aftalen mellem KYOCERA og Kunden om levering af Tjenesteydelser (“Aftale”).

 

Kunden er Dataansvarlig og KYOCERA Databehandler med hensyn til Behandlingen af Personoplysninger i henhold til Aftalen og disse Betingelser for Databehandling, eller (alt efter omstændighederne) Kunden optræder som Databehandler for dens slutkunder og KYOCERA optræder som en under-behandler for Kunden, idet KYOCERA følger Kundens instruktioner i forhold til dens slutkunder.

 

Article 1Definitioner

De termer, der i disse Betingelser for Databehandling er anført med stort bogstav, har følgende betydning (ord i ental gælder også for flertal og omvendt), eller hvis de ikke er anført nedenfor, har samme betydning som termerne i GDPR:

 

 1. “Kunde” her menes KYOCERA’s kunde, på dennes vegne og som påkrævet, for og på vegne af dens datterselskaber, som anført i den skrivelse, der er vedlagt disse Betingelser for Databehandling.
 2. “Databeskyttelseslove” er alle love og forordninger inklusive, men ikke begrænset til GDPR, der finder anvendelse på Behandlingen af Personoplysninger i henhold til aftalen.
 3.  “GDPR” betyder Generel Databeskyttelsesforordning, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og om ophævelse af direktiv 95/46/EF, som vil få umiddelbar virkning fra den 25. maj 2018 og frem i den Europæiske Unions medlemsstater.
 4. KYOCERA datterselskab” er en juridisk person, der ejer eller kontrollerer, er ejet af eller kontrolleret af, eller som er under fælles kontrol eller ejerskab med KYOCERA, idet kontrol defineres som besiddelse, direkte eller indirekte, af magten til at lede eller forårsage ledelsen af en juridisk persons management og politikker, hvad enten det er ved ejerskab af stemmeret, kontrakt eller på anden måde.
 5.  “Tjenesteydelser” betyder de tjenesteydelser, der skal udføres af KYOCERA i overensstemmelse med og som specificeret i Aftalen.
 6. Standard kontraktbestemmelser” betyder de kontraktbestemmelser, der er fastsat ved Bilag 2, med ændringer, jf. Afsnit 9.
 7. Under-behandler er enhver Behandler, der er ansat af KYOCERA.
 8. TOF” betyder tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er krævet i henhold til Artikel 32 i GDPR.

 

Article 2Behandling af personoplysninger

 1. Instruktioner. KYOCERA vil kun Behandle Personoplysninger i overensstemmelse med Kundens skriftlige instruktioner. Kunden vil sikre, at alle instruktioner givet af Kunden til KYOCERA i medfør af disse Betingelser for Databehandling og Aftalen er i overensstemmelse med Databeskyttelseslovene. Kunden er eneansvarlig for rigtigheden, kvaliteten og lovligheden af Personoplysninger og de måder, hvorpå Kunden indhenter Personoplysninger.
 2. Detaljer vedrørende BehandlingBilag 1 til disse Betingelser for Databehandling fastsætter visse informationer om Behandlingen af Personoplysninger, som er krævet i artikel 28, stk. 3 i GDPR (og, muligvis, tilsvarende krav i andre Databeskyttelseslove).
 3. Overholdelse af Databeskyttelseslove KYOCERA skal overholde alle Databeskyttelseslove ved Behandlingen af Personoplysninger.
 4. Fortrolighed KYOCERA skal holde Personoplysningerne strengt fortrolige og vil ikke overføre, formidle eller på anden måde overføre Personoplysninger til tredjeparter medmindre dette er aftalt i Afsnit 3, efter skriftlig instruks fra Kunden med henblik på opfyldelse af Aftalen eller medmindre dette er krævet af gældende love, som KYOCERA er omfattet af. I sidstnævnte tilfælde skal KYOCERA informere Kunden om dette retlige krav før Behandlingen, medmindre denne lov forbyder sådan information af vigtige hensyn til almenvellet, i hvilket tilfælde KYOCERA skal informere Kunden inden for 24 timer efter at KYOCERA kendte eller burde have kendt til dette retlige krav.

 

Article 3Under-Behandlere

 1. Udnævnelse. Kunden anerkender og accepterer, at (a) KYOCERA datterselskaber kan beholdes som Under-behandlere; og (b) KYOCERA hhv. KYOCERA datterselskaber kan beskæftige tredjeparts Under-behandlere i forbindelse med levering af Tjenesteydelser. En liste over Under-behandlere er offentliggjort i sektionen Dit privatliv og KYOCERA & KYOCERA’s brug af cookies på www.kyoceradocumentsolutions.eu og kan fra tid til anden blive ændret udelukkende efter KYOCERA’s skøn, men med mindst to (2) ugers varsel til Kunden ved offentliggørelse af de(n) foreslåede Under-behandler(e) i sektionen Dit privatliv og KYOCERA & KYOCERA’s brug af cookies på www.kyoceradocumentsolutions.eu.
 2. Under-behandlers forpligtelser Med henblik på under-behandling skal KYOCERA indgå skriftlige aftaler med sine Under-behandlere; disse aftaler skal som minimum omfatte de samme forpligtelser, som KYOCERA er bundet til i henhold til disse Betingelser for Databehandling, og skal især omfatte Under-behandlerens forpligtelse til at implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger (TOF) for at opfylde kravene i gældende Databeskyttelseslove;
 3. Ret til at gøre indsigelse mod nye Under-behandlere. Kunden kan omgående skriftligt gøre indsigelse mod at KYOCERA gør brug af en ny Under-behandler, men under alle omstændigheder senest to (2) uger efter offentliggørelsen af de foreslåede ændringer i sektionen Dit privatliv og KYOCERA & KYOCERA’s brug af cookies på www.kyoceradocumentsolutions.eu. I tilfælde af en rimelig indsigelse skal KYOCERA samarbejde med kunden i god tro for at muliggøre en kommercielt rimelig ændring i leveringen af de Tjenesteydelser, som forhindrer den foreslåede Under-behandlers Behandling af Personoplysninger. Hvis KYOCERA ikke er i stand til at muliggøre en sådan ændring inden for en rimelig tidsfrist, som ikke må overstige tredive (30) dage, er Kunden berettiget til at opsige aftalen kun med hensyn til de Tjenesteydelser, som KYOCERA ikke kan levere uden den foreslåede Under-behandlers medvirken ved at sende en skriftlig varsel til KYOCERA.
 4. Ansvar KYOCERA har ansvaret for sine Under-behandleres handlinger og undladelser i samme udstrækning, som KYOCERA ville have ansvar, hvis KYOCERA udførte hver Under-behandlers tjenesteydelser direkte i henhold til disse Betingelser for Databehandling.

 

Article 4KYOCERA personale

 1. Fortrolighed. KYOCERA sikrer, at dets personale, som er ansat til Behandling af Personoplysninger i henhold til Aftalen, er informeret om Personoplysningernes fortrolige karakter og har modtaget passende undervisning om deres ansvar. KYOCERA sikrer også at have indgået skriftlige fortrolighedsaftaler med sit personale, der er beskæftiget med Behandlingen af disse Personoplysninger med hensyn til Behandlingen af disse Personoplysninger. KYOCERA sikrer, at fortrolighedsforpligtelserne i henhold til sådanne skriftlige fortrolighedsaftaler overlever ophævelsen af personalets ansættelse.
 2. Pålidelighed. KYOCERA skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at KYOCERA personalet, der er beskæftiget med Behandling af Personoplysninger, er pålidelige.
 3. Begrænsning af adgang. KYOCERA sikrer, at KYOCERA’s adgang til Personoplysninger er begrænset til det personale, der leverer Tjenesteydelser i overensstemmelse med Aftalen.
 4. Databeskyttelsesrådgiver. KYOCERA vil udpege en Databeskyttelsesrådgiver, såfremt Databeskyttelseslovene kræver udpegelse af en Databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren hos KYOCERA kan kontaktes pr. e-mail, se e-mailadressen i Bilag 3.

 

Article 5Datasikkerhed og inspektion

 1. Sikkerhed. KYOCERA skal træffe alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der med rimelighed er krævet for at sikre et sikkerhedsniveau, der svarer til risikoen, idet der skal tages højde for det aktuelle tekniske niveau, omkostningerne vedrørende implementering, art, omfang, kontekst og formål med Behandlingen samt risikoen for varierende sandsynlighed og alvor for de involverede fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. En oversigt over de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er offentliggjort i sektionen Dit privatliv og KYOCERA & KYOCERA’s brug af cookies på www.kyoceradocumentsolutions.eu. KYOCERA kan løbende opdatere denne oversigt for at opretholde et hensigtsmæssigt sikkerhedsniveau.
 2. Revision. KYOCERA skal tillade Kunden at gennemføre en revision af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som KYOCERA anvender til Behandlingen af Personoplysninger (“Revisionen”). Revisionen skal foretages én gang pr. kalenderår, eller et hvilket som helst antal gange om året i tilfælde af rimelig mistanke om brud på bestemmelserne i disse Betingelser for Databehandling eller efter instruks eller anmodning fra en kompetent Tilsynsmyndighed, i KYOCERA’s sædvanlige forretningstider. Kunden skal i rimelig tid underrette KYOCERA om enhver Revision, der skal gennemføres i henhold til dette afsnit 5.2 og skal bestræbe sig på (og at hver af dets bemyndigede Revisorer gør det) i rimelig grad at undgå at forårsage (eller hvis det ikke kan undgås minimere) enhver skade, personskade eller afbrydelse på KYOCERA's område, udstyr, personale og forretning, mens dets personale befinder sig på disse områder under Revisionen. Formålet med Revisionen skal være at kontrollere, om KYOCERA behandler Personoplysninger i overensstemmelse med disse Betingelser for Databehandling og Aftalen (“Formål”). Revisionen vil blive gennemført af en revisor (“Revisor”), som ikke er konkurrent til KYOCERA, valgt af Kunden og som, efter Kundens rimelige skøn, er neutral og i besiddelse af de tekniske kundskaber og færdigheder, der kræves for at gennemføre Revisionen. Kunden skal sikre, at revisoren er forpligtet til at behandle sine resultater fortroligt. KYOCERA skal udelukkende af hensyn til Revisionen give Revisoren adgang til sit område, til relevante ansatte, systemer og dokumenter. 
 3. Revisionsomkostninger. Kunden skal betale alle omkostninger, vederlag, gebyrer og udgifter vedrørende Revisionen, undtagen til interne omkostninger som KYOCERA har afholdt i forbindelse med Revisionen. Hvis Revisionen afslører en væsentlig overtrædelse fra KYOCERA’s side, skal KYOCERA refundere samtlige Kundens aktuelle og rimelige omkostninger i forbindelse med Revisionen.
 4. Revisionsresultater. Kunden skal udlevere en kopi af Revisorens rapport til KYOCERA. I tilfælde af, at rapporten afslører, at KYOCERA har begået en fejl ved opfyldelsen af sine pligter i medfør af denne Aftale eller en overtrædelse af gældende Databeskyttelseslove, udbedrer KYOCERA omgående en sådan fejl og/eller fjerner overtrædelsen og sender Kunden en skriftlig bekræftelse heraf.

 

Article 6Anmodninger fra Registrerede

 1. Tekniske og Organisatoriske Foranstaltninger. I betragtning af Behandlingens art skal KYOCERA bistå Kunden med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger (TOF), for så vidt det med rimelighed er muligt, med henblik på opfyldelsen af Kundens forpligtelse til at bevare en Anmodning fra en Registreret i henhold til GDBF eller andre Databeskyttelseslove, der finder anvendelse.
 2. Anmodninger fra Registrerede. KYOCERA skal, i det omfang loven tillader det, omgående underrette Kunden, hvis KYOCERA modtager en Anmodning fra en Registreret. Såfremt Kunden, i sin brug af Tjenesteydelserne, ikke formår at behandle en Anmodning fra en Registreret, skal KYOCERA på Kundens anmodning gøre sig rimelige bestræbelser for at bistå Kunden med at besvare en sådan Anmodning fra en Registreret, i det omfang KYOCERA ifølge loven har tilladelse til at gøre dette, og besvarelsen af en sådan Anmodning fra en Registreret er krævet i henhold til GDPR eller andre Databeskyttelseslove. I det omfang loven tillader det, skal Kunden være ansvarlig for alle omkostninger vedrørende KYOCERA’s tilvejebringelse af sådan assistance.

 

Article 7Brud på Personoplysninger

 1. Bekendtgørelse. I det omfang loven tillader det, skal KYOCERA omgående, efter at KYOCERA er blevet klar over det, underrette Kunden om ethvert aktuelt eller med rimelighed mistænkt Brud på Personoplysninger begået af KYOCERA eller dets Under-Behandler(e). Bekendtgørelsen skal som minimum indeholde den information, der er bestemt ved Artikel 28, stk. 3 i GDPR.
 2. Afhjælpning. I det omfang Bruddet på Personoplysninger skyldes en overtrædelse begået af KYOCERA eller dets Under-behandlere af kravene i disse Betingelser for Databehandling, Aftalen eller gældende Databeskyttelseslove skal KYOCERA, idet der tages højde for karakteren af Bruddet af Personoplysninger og risikoen for varierende sandsynlighed og alvor for de involverede fysiske personers rettigheder og friheder, efter instrukser fra Kunden gøre sig alle mulige bestræbelser på at identificere og afhjælpe årsagen til Bruddet på Personoplysninger, at begrænse risiciene for de involverede fysiske personers rettigheder og friheder og endvidere bistå Kunden med enhver rimelig anmodning vedrørende dets overholdelse af Databeskyttelseslovene og Brud på Personoplysninger.
 3. Yderligere assistance. I det omfang Bruddet på Personoplysninger ikke skyldes en overtrædelse begået af KYOCERA eller dets Under-behandlere af kravene i disse Betingelser for Databehandling, Aftalen eller gældende Databeskyttelseslove, skal KYOCERA yde al rimelig bistand, idet der tages højde for karakteren af Bruddet på Personoplysninger og risikoen for varierende sandsynlighed og alvor for de involverede fysiske personers rettigheder og friheder, til Kunden med Kundens håndtering af Bruddet på Personoplysninger. Kunden er ansvarlig for alle omkostninger, der er opstået i forbindelse med KYOCERA’s levering af en sådan bistand.

 

Article 8Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og forudgående høring

KYOCERA skal yde rimelig bistand til Kunden med alle konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse og forudgående høringer med Tilsynsførende myndigheder, som Kunden med rimelighed skønner må kræves af KYOCERA ifølge Artikel 35 eller 36 i GDPR eller tilsvarende bestemmelser i enhver anden Databeskyttelseslov, i hvert tilfælde udelukkende i forhold til Behandlingen af Personoplysninger foretaget af KYOCERA, og under hensyntagen til karakteren af Behandlingen og den information, der er til rådighed for KYOCERA.

 

Article 9Standardkontraktbestemmelser

 1. Anvendelsesområde. Hvis KYOCERA overfører personoplysninger til Under-behandlere med bopæl uden for EU, og hvor sådanne overførsler ikke er baseret på en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45, stk. 3 i GDPR, har KYOCERA sikret indgåelsen af standardkontraktbestemmelser i den formular, der er medtaget i Bilag 2. Standardkontraktbestemmelserne med Under-behandleren er indgået for og på vegne af Kunden, eller alt efter omstændighederne, Kundens slutkunde og Kunden, alt efter omstændighederne, erklærer og garanterer, at bestemmelserne er reelt og effektivt autoriseret af slutkunden for at repræsentere ham. Hvis den Under-behandler, som er underlagt Standardkontraktbestemmelserne har antaget andre Under-behandlere, har Under-behandleren som anført i Standardkontraktbestemmelserne indgået Standardkontraktbestemmelser med sådanne Under-behandlere, hvor det er nødvendigt. I tilfælde af, at gældende Databeskyttelsesloven kræver, at sådanne Standardkontraktbestemmelser skal være indgået med Kunden, eller alt efter omstændighederne med Kundens slutkunde, har den under-behandler, der er anført i Standardkontraktbestemmelserne, indgået sådanne Standardkontraktbestemmelser for og på vegne af Kunden, eller alt efter omstændighederne, for og på vegne af Kundens slutkunde. Et eksemplar af de gældende Standardkontraktbestemmelser kan findes ved hjælp af kontaktoplysninger om privatliv, der er anført i Bilag 3.
 2. Ændring. Hvis der foretages en ændring af Under-behandleren i henhold til afsnit 3 i disse Betingelser for Databehandling, kan Standardkontraktbestemmelserne opdateres i overensstemmelse hermed efter KYOCERA’s skøn. 
 3. Konflikt. I tilfælde af en konflikt eller uoverensstemmelse mellem disse Betingelser for Databehandling og Standardkontraktbestemmelserne Bilag 2, skal Standardkontraktbestemmelserne være gældende.
 4. Varighed. Standardkontraktbestemmelserne med de forskellige Under-behandlere forbliver i kraft, indtil der er truffet en positiv afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet mellem EU og det relevante land i henhold til artikel 45 stk. 3, i GDPR, hvorefter de indgåede Standardkontraktbestemmelser i henhold til afsnit 9.1 i disse Betingelser for Databehandling bliver ugyldige.

 

Article 10Sletning og returnering

Sletning og returnering. Hvis Kunden vælger det, skal KYOCERA slette eller returnere Personoplysningerne til Kunden efter at leveringen af tjenesteydelser i henhold til Aftalen i forbindelse med Behandling af Personoplysninger er ophørt.

 

Article 11Ansvar

Hver Parts og dets Datterselskabers ansvar i henhold til disse Betingelser for Databehandling (enten kontraktmæssigt, uden for kontrakt eller ifølge nogen anden teori om ansvar), er omfattet af de ansvarsbegrænsninger, der er fastsat i Aftalen. 

 

Article 12Fortrinsret over for Aftalen

Aftalen forbliver i kraft og gyldig, medmindre den er ændret af disse Betingelser for Databehandling. Hvis der er en uoverensstemmelse mellem Aftalen og disse Betingelser for Databehandling, skal betingelserne og vilkårene i disse Betingelser for Databehandling være gældende.

 

 

BILAG 1(a): KYOCERA Fleet Services 

 

Dette Bilag finder anvendelse, hvis din virksomhed bruger KFS-service eller hvis din virksomheds slutkunde bruger KFS-service. 

 

Dette Bilag 1(a) indeholder visse detaljer vedrørende Behandling af Personoplysninger, som krævet i Artikel 28 stk. 3 GDPR.

 

Emne

Beskrivelse

Registrerede og varighed af Behandlingen af Personoplysninger

Registrerede og varigheden af Behandlingen af Personoplysninger er anført i Aftalen og disse Betingelser for Databehandling.

Karakter af og formål med Behandlingen af Personoplysninger

 

Styring, overvågning og ekstern vedligeholdelse af (multifunktionelle) printere (“Enhed”) via KYOCERA Fleet services (KFS) og specifikt:

 • KFS styring af brugerkonti: KFS gemmer brugerens navn og e-mailadressen på hver konto for at identificere brugeren og sende e-mail i forbindelse med forskellige funktioner.
 • Enhedsstyring: KFS gemmer serienumre, aktivnummer, IP- og MAC-adresser på registrerede enheder i kundemiljøer for at identificere enheden. KFS håndterer også data vedrørende brugen af hver enhed som sidetællere, brug af toner og advarsler.
 • Konfiguration og vedligeholdelse af enheden, sikkerhedsindstillinger, kapitalstyring, generelle administrative opgaver (fx tilføjelse og sletning af enheder);
 • I individuelle tilfælde og efter brugeren specifikt har accepteret dette, oprettes der logfiler med enhedsdata, og de sendes til KFS-serveren og bruges med henblik på fejlfinding og reparation af den pågældende enhed.
 • Lave en kopi af Enhedens adressebog og/eller overførsel af adressebogen fra en Enhed til en anden.

Typer af Personoplysninger der skal Behandles

 

 • Enhedens IP-adresse eller andre online-identifikatorer.
 • Enhedens sidetællere;
 • Enhedens logfiler;
 • Oplysninger om KFS-brugerkonto: Obligatorisk: brugernavn, e-mailadresse. Valgfrit: telefonnummer, virksomhedsnavn;
 • Identifikationsoplysninger, men kun i tilfælde af:
  • Ekstern vedligeholdelse, fordi servicepersonalet har adgang til Enheden under den eksterne session og kan støde på Enhedens adressebog eller andre identifikationsoplysninger, når de får adgang til Enheden. KYOCERA lagrer ikke nogen oplysninger om adressebogen;
  • Lave en kopi af Enhedens adressebog på Kundens anmodning eller anmodning fra Kundens slutkunde.

De kategorier af registrerede personer som Personoplysningerne vedrører

 • KFS-bruger;
 • Enheder som er tilsluttet KFS-serveren;
 • Personer, hvis oplysninger er lagret på Enheden.

Kundens forpligtelser og rettigheder

Kundens forpligtelser og rettigheder er anført i Aftalen og disse Betingelser for Databehandling.

 

 

BILAG 1(b): (Ekstern) vedligeholdelsesservice 

 

Dette Bilag finder anvendelse, hvis din virksomhed bruger (ekstern) vedligeholdelsesservice eller hvis din virksomheds slutkunde bruger (ekstern) vedligeholdelsesservice. 

 

Dette Bilag 1(b) indeholder visse detaljer vedrørende Behandlingen af Personoplysninger, som krævet i Artikel 28, stk. 3 GDPR.

 

Emne

Beskrivelse

Registrerede og varighed af Behandlingen af Personoplysninger

Registrerede og varigheden af Behandlingen af Personoplysninger er anført i Aftalen og disse Betingelser for Databehandling.

Karakter af og formål med Behandlingen af Personoplysninger

 

(Ekstern) vedligeholdelse af KYOCERA hardware og software. I enkelte tilfælde og efter at slutkundens repræsentant har accepteret det, giver slutkundens repræsentant KYOCERA adgang til en del af virksomhedens netværk med henblik på at vedligeholde KYOCERA’s hardware og software.

Typer af Personoplysninger der skal Behandles

 

Alle Personoplysninger som man kan støde på, mens KYOCERA’s servicepersonale foretager (eksterne) vedligeholdelsesservice på slutkundens netværk.

Kategorier af registrerede som Personoplysningerne vedrører

Alle kategorier af registrerede som servicepersonalet kan støde på, mens det foretager eksterne vedligeholdelsesservices på slutkundens netværk, herunder slutkundens ansatte.

Kundens forpligtelser og rettigheder

Kundens forpligtelser og rettigheder er anført i Aftalen og disse Betingelser for Databehandling.

 

 

 

BILAG 1(c): Licensstyring og -aktivering

 

Dette Bilag finder anvendelse, hvis din virksomhed eller din virksomheds slutkunder bruger licensstyringsservicen i KYOCERA Licensportalen KSLP eller aktiveringsservicen i KYOCERA Enhedsstyring eller via vores websted. 

 

Dette Bilag 1 (c) indeholder visse detaljer vedrørende Behandlingen af Personoplysninger, som krævet i Artikel 28, stk. 3 GDPR.

 

Emne

Beskrivelse

Registrerede og varighed af Behandlingen af Personoplysninger

Registrerede og varigheden af Behandlingen af Personoplysninger er anført i Aftalen og disse Betingelser for Databehandling.

Karakter af og formål med Behandlingen af Personoplysninger

 

Styring af KYOCERA licenser og aktivering af KYOCERA software, uanset om softwaren er installeret på den (multifunktionelle) printer (“Enhed”) eller ej. 

Typer af Personoplysninger der skal Behandles

 

Navnet på slutkundens kontaktperson og kontaktoplysninger, Enhedens serienummer (såfremt softwaren er installeret på Enheden).

 

Kategorier af registrerede som Personoplysningerne vedrører

Slutkundens kontaktpersoner, Enheder der opretter forbindelse til KYOCERA’s licensnøgleserver. 

Kundens forpligtelser og rettigheder

Kundens forpligtelser og rettigheder er anført i Aftalen og disse Betingelser for Databehandling.

 

 

 

BILAG 2: STANDARDKONTRAKTBESTEMMELSER

 

Standardkontraktbestemmelserne er offentliggjort i sektionen Dit privatliv og KYOCERA & KYOCERA’s brug af cookies på www.kyoceradocumentsolutions.eu.

 

 

Bilag 3: KYOCERA Document Solutions virksomheder

 

Hvis KYOCERA Document Solutions ikke er beliggende i det land, hvor Kunden befinder sig, finder disse Betingelser for Databehandling anvendelse på KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

 

Disse Betingelser for Databehandling finder kun anvendelse på Kunder, der befinder sig i EMEA-området, herunder Rusland.

 

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Attn: Data Protection Officer

Bloemlaan 4

2132 NP  Hoofddorp

The Netherlands

e: privacy@deu.kyocera.com

 

België/Belgique/Belgien

KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.

Attn: Data Protection Officer

Sint-Martinusweg 199-201

1930 Zaventem

e: privacy@dbe.kyocera.com

Ceska Republica

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.

Attn: Data Protection Officer

Harfa Office Park Českomoravská 2420/15

Praha 9, 190 00

e: privacy@deu.kyocera.com

Danmark

KYOCERA Document Solutions Danmark A/S

Attn: Data Protection Officer

Ejby Industrivej 60

2600 Glostrup

e: privacy@ddk.kyocera.com

Deutschland

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH

Attn: Data Protection Officer

Otto Hahnstrasse 12

40670 Meerbusch

e: datenschutz@dde.kyocera.com

España

KYOCERA Document Solutions España SA

Attn: Data Protection Officer

Avenida Manacor 2, Parque Rozas, 28290 Las Rozas, Madrid

e: privacy@des.kyocera.com

Finland

KYOCERA Document Solutions Finland oy

Attn: Data Protection Officer

Atomite 5 C, 4 krs

00370 Helsinki

e: privacy@dfi.kyocera.com

France

KYOCERA Document Solutions France S.A.S.

Attn: Data Protection Officer

Parc Technologique Route de l’Orme

91195 Saint Aubin

e: privacy@dfr.kyocera.com

Italia

KYOCERA Document Solutions Italy S.P.A.

Attn: Data Protection Officer

Via Monfalcone 15

20132 Milan

e: privacy@dit.kyocera.com

Nederland

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Attn: Data Protection Officer

Beechavenue 25

1119 RA  Schiphol-Rijk

e: privacy@dnl.kyocera.com

Österreich

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH

Attn: Data Protection Officer

Wienerbergstrasse 11

Turm A, 18. OG, 1100, Vienna

e: privacy@dat.kyocera.com

Portugal

KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.

Attn: Data Protection Officer

Ruaa do Centro Cultural 41

1700-106 Lisbon

e: privacy@dpt.kyocera.com

Россия

KYOCERA Document Solutions Russia L.L.C.

Адресат: Ответственный по защите персональных данных

Shchepkina Street, Building 51/4, Block 2

129110 Moscow

e: privacy@deu.kyocera.com

Sverige

KYOCERA Document Solutions Nordic AB

Attn: Data Protection Officer

Box 1273

164 29 Kista

e: privacy@dnr.kyocera.com

South Africa

KYOCERA Document Solutions South Africa Pty. Ltd.

Attn: Data Protection Officer

Hertford Office Park, 90 Bekker Road CNR Allandale, Vorna Valley, 1682

e: privacy@deu.kyocera.com

Turkiye

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş

Attn: Data Protection Officer

Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

e: privacy@deu.kyocera.com

United Kingdom

KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited

Attn: Data Protection Officer

Eldon Court 75-77 London Road, Berkshire

RG1 5BS Reading

e: privacy@duk.kyocera.com

 

 

Scroll to top