Genbrug

Returnering af brugt udstyr via elretur

Producentansvaret for WEEE

WEEE er en forkortelse af Waste of Electronic and Electrical Equipment (udtjente elektriske og elektroniske produkter).

Producentansvaret for elektriske og elektroniske produkter blev på baggrund af EU´s WEEE Direktiv indført i Danmark med virkning fra 1. april 2006.

Baggrunden for indførelsen af producentansvaret i EU er dels princippet om, at ”forurener betaler”, dels et ønske om at fremme produktionen af miljøvenlige produkter og sikre, at der i videst mulige omfang sker genanvendelse af de udtjente produkter.

EU-direktivet indeholder de fælles EU-regler, mens de enkelte EU-lande indenfor rammerne af direktivet fastsætter sin egen nationale lovgivning. I praksis er der således forskel på producentansvaret i de forskellige EU-lande.

Producentansvaret for WEEE i Danmark er reguleret af Lov om Miljøbeskyttelse og Elskrotbekendtgørelsen.

EU´s WEEE Direktiv, Lov om Miljøbeskyttelse og Elskrotbekendtgørelsen kan downloades som PDF via linket i højre side.

Hvem er elretur?

elretur er en privat forening, der i 2005 blev dannet af brancheforeningerne for elektriske og elektroniske produkter i Danmark med henblik på håndtering af producentansvaret for sine medlemsvirksomheder.

elretur har til formål inden for lovgivningen vedrørende producentansvaret at varetage medlemsvirksomhedernes interesser og forpligtelser, herunder ikke mindst at forestå indsamling og oparbejdning af de udtjente produkter.

elretur arbejder non-profit for sine medlemmer og har således ingen selvstændige økonomiske interesser.

elretur har som målsætning, at medlemsvirksomhederne i mindst muligt omfang belastes af producentansvaret såvel omkostningsmæssigt som administrativt – uden at der på noget tidspunkt gives køb på det fælles miljømæssige ansvar. Gennem kontinuerlig påvirkning af lovgiver søger elretur at lette de administrative krav til virksomhederne, så fokus ikke fjernes fra deres kerneaktiviteter. Samtidig har elretur fokus på løbende at forbedre indsamlingslogistikken og behandlingsprocesserne for at sikre lavest mulige omkostninger for producenterne.

KYOCERA’s WEEE certifikat kan downloades som PDF via linket i højre side.

Genbrug af batterier

KYOCERA Document Solutions Danmark A/S sikrer at deres brugte batterier ikke smides i skraldespanden ved at indsamle dem i en genbrugsbeholder, der afleveres til genbrug med jævne mellemrum.

Batterier er værdifulde

Batterier indeholder stoffer som nikkel, cadmium og bly, som er værdifulde ressourcer, der bliver brugt igen, når batterierne afleveres til genbrug.

Farligt kviksølv i batterier

Hvis batterierne smides i skraldespanden, ryger de til forbrænding, hvor den kviksølv batterierne indeholder, fordamper. Det gør, at den skadelige kviksølv kommer ud i vores luft, miljø, fødekæde og fødevarer.

Indsamling og genbrug

Når batterierne er indsamlet, bliver de sorteret på et sorteringsanlæg. De sendes derefter ud af landet til særlige behandlingsanlæg, hvor stofferne - via nedsmeltning - adskilles og bliver gjort klar til brug igen i nye produkter.

Målrettet kildesortering

I Danmark har vi et særdeles effektivt genbrugs- og affaldssystem hvor kravene til at sortere affald ved kilden varierer afhængig af den enkelte kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

KYOCERA Document Solutions Danmark A/S sortere og indsamler pap og papir til genanvendelse. Dette gøres via specielle papirkurve i alle kontorer samt en fælles container til pap og papir på vores lager, der med regelmæssige mellemrum afhentes af vores samarbejdspartner på området – City Container A/S www.citycontainer.dk.

Alle reservedele og vedligeholdelses-kit (MK-kit) tages tilbage til KYOCERA Document Solutions Danmark A/S af vores serviceteknikere og håndteres derefter gennem vores samarbejde med elretur jf. ovenfor.

KYOCERA’s tonerpatroner bestå udelukkende af plast og det resterende tonerpulver og kategoriseres derfor som småt brændbart - den mest almindelige affaldstype. Småt brændbart bearbejdes i forbrændingsanlæg og omdannes dermed til energi (affald-til-energi).

Scroll to top